Pasientinformasjon

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN
Creon 10000 harde enterokapsler
Creon 25000 harde enterokapsler
Creon 40000 harde enterokapsler
pankreatin


Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Creon brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.

 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.


I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Creon er, og hva det brukes mot
2. Hva du må vite før du bruker Creon
3. Hvordan du bruker Creon
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Creon
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

 

1. HVA CREON ER, OG HVA DET BRUKES MOT
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Hva Creon er

 • Creon inneholder en enzymblanding som kalles “pankreatin”
 • pankreatin hjelper deg å fordøye maten. Enzymene kommer fra bukspyttkjertler fra griser
 • de små kornene i Creon enterokapsler frisetter langsomt pankreatin i tarmen (kornene som ikke brytes ned av magesaft, kalles minimikrosfærer)

Hva Creon brukes mot
Creon brukes hos barn og voksne ved “eksokrin pankreasinsuffisiens”. En tilstand hvor bukspyttkjertelen (pankreas) ikke lager nok enzymer til å fordøye maten. Det forekommer ofte hos personer med:

 • cystisk fibrose, en sjelden genetisk sykdom
 • blokkerte utførselsganger fra bukspyttkjertelen eller galleblæren
 • akutt eller kronisk betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • kreft i bukspyttkjertelen
 • hele eller deler av bukspyttkjertelen fjernet (delvis eller total pankreatektomi)
 • hele eller deler av magesekken fjernet (delvis eller total gastrektomi)
 • tidligere mage-tarm bypasskirurgi
 • Shwachman-Diamonds syndrom, en svært sjelden genetisk sykdom

Hvordan Creon virker
Enzymene i Creon virker ved å fordøye maten mens den passerer gjennom tarmen. Du skal ta Creon under eller etter et måltid eller et mellommåltid. Dette gjør at enzymene blandes godt med maten.

 

2. HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER CREON

Bruk ikke Creon

 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor pankreatin utvunnet fra svin eller et av de andre innholdsstoffene i Creon (nevnt i punkt 6).

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Creon hvis du er usikker.

Vis forsiktighet ved bruk av Creon
En sjelden tarmlidelse som kalles “fibroserende kolonopati”, hvor tykktarmen forsnevres, er rapportert hos pasienter med cystisk fibrose som har tatt høye doser av pankreatinprodukter.

Hvis du har cystisk fibrose og tar mer enn 10 000 lipaseenheter per kilogram per dag, og får uvanlige magesymptomer eller endrede magesymptomer, skal du likevel informere lege.

Graviditet, amming og fertilitet

 • Rådfør deg med lege før du tar denne medisinen hvis du er gravid eller kan komme til å bli gravid. Legen avgjør om du kan ta Creon og i hvilken dose.
 • Creon kan brukes ved amming.

Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil og utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Det er lite sannsynlig at Creon vil påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner.

 

3. HVORDAN DU BRUKER CREON

Bruk alltid Creon slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker.

Hvor mye Creon du skal ta

 • dosen måles i ‘lipaseenheter’. Lipase er ett av enzymene i pankreatin. Forskjellige styrker av Creon inneholder ulike mengder lipase
 • følg alltid legens råd om hvor mye Creon du skal ta
 • legen tilpasser dosen slik at den passer for deg. Den vil avhenge av:
  - din sykdom
  - din vekt
  - ditt kosthold
  - hvor mye fett det er i avføringen
 • hvis du fortsatt har fettrik avføring eller andre mage- eller tarmplager, skal du rådføre deg med legen da det er mulig at dosen må endres

Cystisk fibrose

 • den vanlige startdosen for barn under 4 år er 1000 lipaseenheter per kilogram per måltid
 • den vanlige startdosen for barn over 4 år, ungdom og voksne er 500 lipaseenheter per kilogram per måltid

Andre problemer med bukspyttkjertelen

 • den vanlige dosen til et måltid er mellom 25 000 til 80 000 lipaseenheter
 • den vanlige dosen til et mellommåltid er halvparten av dosen til et måltid

Når du skal ta Creon
Ta alltid Creon under eller etter et måltid eller et mellommåltid. Dette gjør at enzymene blandes godt med maten og fordøyer den mens den passerer gjennom tarmen.

Hvordan du tar Creon

 • Svelg kapslene hele
 • Ikke knus eller tygg kapslene
 • Hvis det er vanskelig å svelge kapslene, kan du åpne dem forsiktig og legge kornene på en liten mengde myk, syrlig mat eller blande dem med syrlig drikke. Syrlig, myk mat kan for eksempel være eplemos eller yoghurt. Syrlig drikke kan være eple-, appelsin- eller ananasjuice. Svelg blandingen med en gang, uten å knuse eller tygge den, og drikk litt vann eller juice.
 • Blanding med ikke-syrlig mat eller drikke, knusing eller tygging av kornene kan medføre irritasjon i munnen eller endre måten Creon virker i kroppen din. Det er derfor viktig at Creon kapsler eller innholdet ikke holdes/forblir i munnen.
 • Ikke oppbevar blandingen.
 • Som en generell regel bør du drikke rikelig med væske hver dag

Hvor lenge du skal ta Creon
Ta Creon til legen ber deg slutte. Mange pasienter må ta Creon resten av livet.

Dersom du tar for mye av Creon
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Drikk rikelig med vann dersom du tar for mye av Creon.

Svært høye pankreatindoser har av og til gitt for mye urinsyre i urinen (hyperurikosuri) og i blodet (hyperurikemi).

Dersom du har glemt å ta Creon
Dersom du har glemt en dose, skal du ta neste dose til vanlig tid, til neste måltid. Du må ikke prøve å erstatte den glemte dosen.

Dersom du avbryter behandling med Creon
Ikke slutt med Creon uten å rådføre deg med legen først.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

 

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Creon forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er sett under utprøving hos pasienter som har tatt Creon.
Disse bivirkningene kan forekomme med dette legemidlet:

Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter)

 • magesmerter

Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 100 pasienter)

 • kvalme
 • oppkast
 • forstoppelse
 • oppblåsthet (utspilt mage)
 • diaré

Disse kan skyldes tilstanden du tar Creon mot. Ved utprøving har antall pasienter som har tatt Creon og fått magesmerter eller diaré vært likt eller lavere enn antall pasienter som ikke har tatt Creon.

Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 1000 pasienter)

 • utslett

Bivirkninger uten kjent hyppighet:

 • alvorlig kløe (pruritus) og elveblest (urtikaria)
 • andre alvorlige allergiske (overfølsomme) reaksjoner kan forårsakes av Creon. Disse kan inkludere pusteproblemer eller hovne lepper.
 • dårlig tarmpassasje i nedre del av tynntarm/blindtarm og tykktarm (fibroserende kolonopati) har blitt rapportert hos pasienter med cystisk fibrose som tar høye doser av pankreatinpreparater.

Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

 

5. HVORDAN DU OPPBEVARER CREON

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC og brukes innen 6 måneder etter åpning.
 • Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
 • Bruk ikke Creon etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

 

6. INNHOLD I PAKNINGEN OG YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Creon

 • Virkestoffet i Creon er pankreatin.
 • Hver Creon 10000 kapsel inneholder 150 mg pankreatin, tilsvarende (Ph.Eur.enheter):
  - Amylase 8000
  - Lipase 10000
  - Protease 600
 • Hver Creon 25000 kapsel inneholder 300 mg pankreatin, tilsvarende (Ph.Eur.enheter):
  - Amylase 18000
  - Lipase 25000
  - Protease 1000
 • Hver Creon 40000 kapsel inneholder 400 mg pankreatin, tilsvarende (Ph.Eur.enheter):
  - Amylase 25000
  - Lipase 40000
  - Protease 1600
 • Andre innholdsstoffer er:
  - Kjerne: makrogol 4000
  - Drasjering: hypromelloseftalat, dimetikon 1000, trietylsitrat, cetylalkohol
  - Kapsel: jernoksider (E 172), titandioksid (E 171), natriumlaurylsulfat, gelatin

Hvordan Creon ser ut og innholdet i pakningen

 • Creon 10000 og 40000 kapsel er tofarget (brun/gjennomsiktig) og inneholder gastroresistente korn (minimikrosfærer)
 • Creon 25000 kapsel er tofarget (rødbrun/gjennomsiktig) og inneholder gastroresistente korn (minimikrosfærer)
 • Creon er tilgjengelig i plastbokser
 • Creon fins i plastbokser med 20 kapsler, 50 kapsler, 60 kapsler, 100 kapsler, 120 kapsler, 200 kapsler, 250 kapsler.
 • Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.

 

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Norge

Tilvirker:
Abbott Laboratories GmbH
Justus-von-Liebig Strasse 33
31535 Neustadt
Tyskland


Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.01.2018

Du forlater Creon.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.